Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Hebelhuis BV

ALGEMEEN

De contactgegevens van Hebelhuis BV zijn als volgt:

HEBELHUIS bv , tevens gekend onder haar commerciële benaming “Hebelhuis”
Maatschappelijke zetel: Wielewaaldreef 20, BE 2990 Wuustwezel
Telefoonnummer: +32 (0)478548510
E-mailadres: info@hebelhuis.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0781773181
Rechtspersonenregister: Antwerpen, afdeling Antwerpen

De hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Hebelhuis BV (hieronder HH), met de domeinnaam www.hebelhuis.eu alsook alle websites die door HH werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd ‘de Website’.
Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Hebelhuis BV.
Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de bezoeker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
Door het gebruik van deze website wordt er geen enkele juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.
Voor zover één bepaling van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
HH behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is bestemd om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van HH en haar commerciële entiteiten. Geenszins maakt de informatie een juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op is volledig op eigen risico.
Hebelhuis BV tracht het nodige te doen voor het opnemen van actuele, correcte en nauwkeurige informatie op haar websites. Desondanks kunnen er zich mogelijks onjuistheden bevinden in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de info@hebelhuis.eu
Hebelhuis BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien HH gewaarschuwd werd voor deze schade. Hebelhuis BV is niet verantwoordelijk ten aanzien van bestaande klanten, gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, schrijven en interpreteren van informatie op haar website. Hebelhuis BV kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem. HH is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website.

INTELLECTUELE RECHTEN

De website en de inhoud ervan, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de product- of bedrijfsnamen, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van HH, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.
De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of HH.

HYPERLINKS

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.hebelhuis.eu en in het bijzonder de ruimten van derden waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op deze website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze website door HH. HH kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud.
HH wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn. HH kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.
HH behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Hebelhuis BV draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van haar websites.
De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In sommige gevallen is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van informatieverstrekking. Door uw persoonsgegevens aan HH te verstrekken geeft u HH uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.
Voor meer informatie in dat verband wordt u verzocht om onze de privacyverklaring na te lezen.
De website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie in dat verband wordt u verzocht om ons cookiebeleid na te lezen.
Hebelhuis BVgebruikt de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die werd ontvangen via de website.